Niezwykłe kierunki studiów » Co dalej po maturze

codalejpomaturze-blogBlog

Polub i obserwuj

Sobota, Listopad 3, 2018, 17:44

Niezwykle-kierunki-studiow

Poniżej znajdziesz niezwykłe kierunki studiów, które wyszukałam na polskich uczelniach. Oczywiście ich niezwykłość jest tylko moją subiektywną oceną.Do każdej nazwy kierunku dodałam krótki opis i przykład uczelni, na której można go studiować

 

- Nowoczesne metody prowadzenia stada bydła mlecznego

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nowoczesnych metod prowadzenia stada bydła mlecznego, uprawnienia inseminatora oraz świadectwo ukończenia kursu praktycznego wykorzystania systemów elektronicznego zarządzania stadem.
SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Warszawa)

 

- OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA

Studia pozwalają zapoznać się z najnowszymi technikami ochrony budynków i urządzeń elektrycznych przed zagrożeniem związanym z wyładowaniami atmosferycznymi.
Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny

 

TYBETOLOGIA

Specjalność na Mongolistyce. Studenci poznają kulturę i język Tybetu
Uniwersytet Warszawski

 

NEUROBIOPSYCHOLOGIA

Specjalność na kierunku – Psychologia. Absolwent uzyskuje możliwość zrozumienia obustronnych zależności między psychiką człowieka i jej zaburzeniami, strukturą i funkcją mózgu, złożonymi formami zachowania się organizmu i zdolnością do adaptacji środowiskowej. Uzyskuje możliwość poznania fizjologicznych, genetycznych i molekularnych uwarunkowań psychiki oraz powiązanie procesów psychicznych z procesami plastycznymi mózgu (rozwój, pamięć, uczenie się, restytucja funkcji).
Uniwersytet Gdański .

 

HERALDYKA

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia poszukiwań materiałów genealogicznych, opracowania wyników badań i fachowej rekonstrukcji dziejów rodzin i przodków.
Uniwersytet Zielonogórski.
 

FLORYSTYKA

Zajęcia mają rozwijać kreatywność słuchaczy i uczyć wykorzystania roślin jako tworzywa plastycznego. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów od roślin ozdobnych, architektów krajobrazu, architektów wnętrz oraz plastyków.
SGGW Warszawa

 

ZARZĄDZANIE PARAFIĄ

Są to studia podyplomowe. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę i podstawowe umiejętności na temat zarządzania wszelkimi instytucjami kościelnymi, a także posiądzie wiedzę dotyczącą form pracy duszpasterskiej i organizacyjnej.
Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Śląski
 

PAKOWANIE PRODUKTÓW

Studenci poznają właściwości produktów, wymagania stawiane opakowaniom, mechanizmy zachowań konsumentów, marketing i wzornictwo przemysłowe, materiały opakowaniowe, maszyny pakujące i techniki pakowania, komputerowe wspomaganie projektowania, polskie i unijne przepisy prawne związane z opakowaniami.
Politechnika Warszawska

 

ARCHEOLOGIA PODWODNA

Studia podyplomowe. Słuchacz nabędzie lub udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod woda.
Uniwersytet Warszawski

 

POMORZOZNAWSTWO

Student zdobędzie wszechstronne wykształcenie humanistyczne, poszerzoną wiedzę związaną z literaturą, kulturą, historią oraz zróżnicowaniem językowym Pomorza, oraz umiejętność animowania kultury regionalnej oraz regionalnego życia literacko-kulturalnego.
Akademia Pomorska w Słupsku.

 

PATROLOGIA

Celem studiów jest zapoznanie się z literaturą, jaką w dzieje świata wniosło chrześcijaństwo pierwszych wieków. Na tym kierunku można zapoznać się z językiem łacińskim i greckim.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 

PIES I JEGO ROLA W SPOŁECZEŃSTWIE.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami wychowu, utrzymania i hodowli psów, umiejętnego określenia predyspozycji behawioralnych i możliwości ich kształtowania.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 

STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

Koncepcja kierunku zakłada odwrócenie akcentów w nauczaniu psychologii – badania nad zwierzętami mogą pomóc zrozumieć psychikę człowieka, ale też prawa psychologii człowieka mogą pomóc zrozumieć zachowania zwierząt. Innymi słowy psychologią zwierząt zajmujemy się także w kontekście interakcji człowiek – zwierzę, a także w kontekście przepisów związanych z dobrostanem zwierząt.
Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii
 

EKONOFIZYKA

Ekonofizyka to nowy dział fizyki wykorzystujący metody i metodologię fizyki do rozwiązywania problemów ekonomicznych i finansowych. Umiejętność budowania modeli charakterystycznych dla fizyki układów złożonych bardzo przydaje się do opisu i analizy zagadnień finansowych i ekonomicznych. Poszczególne elementy tego układu (inwestorzy) poprzez wzajemne oddziaływania miedzy sobą (przekazywanie informacji), a także obserwacje samego rynku podejmują decyzje o swych zachowaniach (kupno, sprzedaż) zmieniając tym samym chwilowy stan układu (rynku finansowego), który sami tworzą
Uniwersytet Wrocławski

 

MEDIACJA SZTUKI

Student tego kierunku zdobywa wiedzę oraz umiejętności artysty plastyka, aktywnego twórcy w dziedzinie sztuk wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych prowadzonych dla kształtowania wartościowych procesów społecznych i twórczych postaw kulturowych. Potrafi zorganizować miejsce wystawiennicze, zaprojektować wystawę, działanie animacyjne, wymyślić i sfinansować projekt artystyczny, stypendialny, napisać tekst krytyczny i wypromować się w przestrzeni medialnej
Akademia Sztuk Pięknych Wrocław

 

FILOZOFIA PRZYRODY

Zadaniem filozofii przyrody jest konstruowanie lub stosowanie teorii tłumaczącej podstawową strukturę ciał materialnych ożywionych i nieożywionych. Filozofia przyrody jest więc samodzielną dyscypliną filozoficzną, różnorako powiązaną z naukami przyrodniczymi oraz filozoficznymi (zwłaszcza z metafizyką).
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA

Po skończeniu tego kierunku student posiada biegłą znajomość języka kaszubskiego (w mowie i w piśmie), ma umiejętność swobodnej wymiany poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych, kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii
Uniwersytet Gdański

 

MILITARIOZNAWSTWO

Program studiów zakłada kształcenie w zakresie szeroko rozumianej historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp.
Uniwersytet Wrocławski

 

INFORMATOLOGIA STOSOWANA

Pozwoli poznać modele kompetencji i zachowań informacyjnych, charakterystykę i typy źródeł informacji, nauczy formułowania strategii wyszukiwawczych oraz praktycznego wyszukiwania informacji, a także poznać ekonomikę i ekologię informacji oraz architekturę, wizualizację i użyteczność źródeł informacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie

 

ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do produkcji zielarskiej, tj. dowiedzą się jak uprawiać zioła, kiedy i jak je zbierać, oraz jak je suszyć i w jakich warunkach przechowywać. Prócz tego będą potrafili ocenić jakość surowców zielarskich i zaprojektować, zorganizować oraz zarządzać gospodarstwem zajmującym się uprawą takich roślin.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

FOTONIKA

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie mógł zająć się projektowaniem urządzeń optoelektronicznych, algorytmów analizy obrazu i systemów obrazujących. Co ciekawe, program tych studiów kładzie duży nacisk na poznanie niezwykle interesującego działu, jakim jest holografia, która najprawdopodobniej wkrótce znajdzie zastosowanie w powiązaniu z techniką cyfrową.
Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska

 

ŻEGLARSTWO MORSKIE

Zachodniopomorska uczelnia oferuje ten kierunek na studiach pierwszego stopnia jako specjalność na kierunku nawigacja. Ten kierunek studiów przygotowuje do pracy na różnych typach statków, w szczególności jednostkach żaglowych zajmujących się żeglugą komercyjną – pasażerskich jachtach morskich.
Akademia Morska w Szczecinie

 

STUDIA MIEJSKIE

Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o Ziemi, ekonomii, zarządzania, prawa, administracji oraz nawet urbanistyki i architektury. Absolwent studiów miejskich będzie przygotowany do pracy w urzędach, samorządach, instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowych.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

MUZYKA UŻYTKOWA

Studenci tego kierunku zdobędą przygotowanie muzyczne, a ponad to zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania multimediów do tworzenia nowoczesnych produktów muzycznych. Absolwent muzyki użytkowej jest przygotowany do samodzielnej działalności na rynku muzycznym, a w szczególności rynku medialnym, czyli do tworzenia ścieżki dźwiękowej do filmu, do radia, reklam, muzyki estradowej i przemysłowej.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

Studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu mają za zadanie przygotować do zawodu osoby, które w przyszłości chcą przeprowadzać badania psychologiczne kierowców. Podczas trwania nauki student zdobędzie wiedzę i umiejętności, dzięki którym będzie mógł samodzielnie wykonywać badania polegające na ocenie psychologicznej zdolności kierowców do prowadzenia pojazdów.
Uniwersytet Warszawski

 

A Ty jakie znasz niezwykłe studia w Polsce? Jeżeli słyszałeś o takich napisz koniecznie w komentarzu, to dodam je do tej listy.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2018 Co dalej po maturze
 
Liczba odwiedzin: 19300